About Lion Purna Bahadur Khadka

PURNA BAHADUR KHADKA

Lion Purna Bahadur Khadka, mjf