Past District Governors

DHRUBA BAHADUR THAPA
BHUGOL  SHERCHAN
Yukta Prasad  Shrestha
YOGENDRA  PRADHAN
BHARAT LAL SHRESTHA
GAUTAM MAN SHRESTHA