Past Multiple Council Chiarpersons

Rajan  Lamsal
PREM BAHADUR SHRESTHA
Mr. GIRDHARI  SHARMA