Add Cabinet Treasurer

PRASHANT  MANANDHAR
BHARAT  ADHIKARI
SUDARSHAN  BHARI
YOGRAJ  PAUDEL